En liten historik

FRANzénCONsult AB bildades 1991 som en avknoppning av HumTek HB för att på ett professionellt sätt kunna möta de specifika krav som kan ställas på avancerat forsknings- och utvecklingsarbete inom området människa-tekniksystem. 

1992 bildade FRANzénCONsult (FRANCON), som en av fyra "founding members", ARISE eeig, en s k "European Economic Interest Grouping", registrerad i Bryssel, Belgien. ARISE har utvecklats till en internationell (huvudsakligen europeisk) plattform för deltagande i bl a EUs ramprogram för FoU, medan FRANCON har utvecklats som en bas för motsvarande arbete inom Sverige (och i viss mån Norden). 

VD för FRANzénCONsult AB är tekn. dr. Stig Franzén.

 

 

Uppdrag och kompetensområden

FRANCON åtar sig forsknings- och problemnära uppdrag inom området Människans roll i komplexa människa-tekniksystem med särskild fokus på hur införandet av ny teknik skall ske på ett för människan acceptabelt sätt. Som ett konkret exempel kan nämnas analys, utveckling och utvärdering av stödsystem för människan baserade på modern informations- och kommunikationsteknik. För närvarande sker arbetet främst inom transport- och trafikområdet - både när det gäller förflyttning av gods och människor och försörjning av industriella och andra aktiviteter med material, komponenter och tjänster. FRANCON kan också bistå med kompetens i samband med ansökningar inom EUs ramprogram för FoU samt med projektledning inom relevanta områden.

FRANCON har via kopplingen till ARISE en stor erfarenhet av internationellt FoU-arbete. I Sverige har uppdragen varit knutna till lokala, regionala och nationella organ, samt i viss omfattning till industriella aktörer. 

 

 

Kontakter för information, uppdrag, mm. 

För vidare information och/eller för diskussion om eventuella uppdrag kan FRANzénCONsult AB kontaktas via e-post, via telefon: 031-772 42 48, telefax: 031-16 75 10, eller postadress: Chalmers teknikpark, SE-412 88 Göteborg.

 

 

CV - Stig Franzén Uppdrag

 

 

Webmaster: e-post       Senast ändrad: 2003-09-26